Warunki używania

Użytkownicy naszych stron internetowych ( dalej tylko „strony“) wyrażają zgodę na używanie stron i informacji w nich zawartych na własne ryzyko. Spółka PRO.MED.CS Praha S.A., KRS 00147893, z siedzibą Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Republika Czeska (dalej tylko ”Spółka”) ma prawo kiedykolwiek zmienić częściowo lub całkowicie usunąć strony.

Rad i zaleceń umieszczonych na stronach nie można traktować jako wiążących dla wszystkich przypadków. Mimo że informacje są podawane zgodnie z danymi zatwierdzonymi przez Państwowy Instytut Kontroli Leków, Spółka nie niesie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu zaprzyczynione niewłaściwym stosowaniem czy nadużyciem niniejszych informacji.

Strony zawierają odnośniki(linki) do stron internetowych osób trzecich. Lecz udostępnienie wzmiankowanych odnośników nie znaczy automatycznie akceptacji treści tych stron ze strony Spółki. Spółka nie bierze żadnej odpowiedzialności za dostępność czy też treść tych stron internetowych. Spółka nie niesie również żadnej odpowiedzialności za obrażenia czy szkody na zdrowiu spowodowane zastosowaniem zawartych tam informacji. Odnośniki na kolejne strony internetowe są podawane tylko i wyłącznie dla szybkiej i wygodnej orientacji. Użytkownicy odwiedzają te strony na własne ryzyko.

Ochrona danych osobowych

Możecie Państwo używać stron bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Niektóre dane, niebędące informacjami osobistymi, uzyskane automatycznie w trakcie Waszych wizyt, są zapisywane , ze względów bezpieczeństwa, na serwerach Spółki albo na serwerach stron trzecich . Spółka zapewnia anonimowość danych poprzez szereg środków technicznych i organizacyjnych. Dla śledzenia i opracowań statystycznych frekwencji odwiedzania stron wykorzystywany jest serwis Google Analytics. Informacje na temat zbierania danych w ramach tego serwisu znajdziecie na: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Spółka nie gromadzi i nie wykorzystuje żadnych Waszych danych osobowych, ewiduje tylko te dane, które sami podacie przy pomocy stosownego formularza w celu uzyskania odpowiedzi na Wasze zapytania. Dana te, następnie, wykorzystuje się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Wasze zapytania o ile nie podano inaczej przekazując dane.

Strony mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zasady ochrony danych osobowych opisane tutaj nie muszą wszak obowiązywać na innych stronach internetowych. Jeśli jesteście zainteresowani sposobem zbierania i dystrybucji danych na tych stronach, kontaktujcie się bezpośrednio z operatorem konkretnych stron internetowych.

Użycie cookies

Strony stosują cookies w celu podniesienia efektywności i przystosowania stron do potrzeb użytkowników. Cookies to małe tekstowe pliki, które mogą zostać zapisane w Waszym komputerze dla jego identyfikacji albo dla zapisania informacji potrzebnych do właściwego funkcjonowania stron. Większość przeglądarek internetowych zapisuje cookies automatycznie z uwagi na ich ustawienia. Zapisywanie cookies możecie z przeglądarki usunąć albo nastawić przeglądarkę tak, aby użytkownik był informowany przed zapisaniem cookies. Niektóre funkcje stron mogą być uwarunkowane zapisaniem cookies.