Na skróty

Prokit

Czy mogę stosować Prokit do leczenia zgagi?

Tak. Zgaga jest jednym z objawów, w których można stosować Prokit

W jakich wskazaniach można stosować Prokit?

Leczenie objawów żołądkowo-jelitowych czynnościowej niestrawności, nie związanej z chorobą wrzodową, takich jak uczucie wzdęcia brzucha, uczucie nadmiernej pełności w żołądku, ból w nadbrzuszu, dyskomfort, brak łaknienia, zgaga, nudności i wymioty

Jak prawidłowo dawkować Prokit

Zalecana dawka u dorosłych wynosi 150 mg na dobę, tj. 1 tabletkę 3 razy na dobę, przed posiłkiem. Dawka może być zmniejszona w zależności od przebiegu choroby. Dokładne dawkowanie produktu oraz czas trwania leczenia zależy od stanu klinicznego pacjenta.

Jak długo można stosować Prokit

Według CHPL w badaniach klinicznych czas trwania leczenia wynosił do 8 tygodni.

Czy Prokit wchodzi w interakcje lekowe?

Nie oczekuje się interakcji na poziomie cytochromu P450, ponieważ itopryd jest metabolizowany głównie przy udziale monooksygenazy flawinowej(1). Lek metabolizowany jest w wątrobie na drodze N-utleniania do nieaktywnych metabolitów przez enzym zawierający monooksygenazę flawiny (FMO), a wydalany głównie przez nerki w postaci metabolitów w formie niezmienionej(2). Ten odmienny metabolizm itoprydu wyróżnia go spośród innych prokinetyków. Ponieważ odbywa się on przez układ enzymatyczny monooksygenazy, a nie cytochromu P450, itopryd nie jest obciążony ryzykiem wejścia w interakcje farmakokinetyczne z inhibitorami enzymów cytochromu P450 oraz z innymi lekami(2).

1. Charakterystyka Produktu leczniczego z dnia 22.04.2020
2. Waśko-Czopnik D. Miejsce leków prokinetycznych w leczeniu choroby refluksowej przełuku

Jaki jest mechanizm działanie Prokitu?

Itopryd pobudza perystaltykę przewodu pokarmowego poprzez aktywność antagonistyczną wobec receptorów dopaminowych D2 oraz hamowanie działania acetylocholinoesterazy. Itopryd stymuluje uwalnianie acetylocholiny i hamuje jej rozkład. Itopryd wykazuje także działanie przeciwwymiotne poprzez receptory D2 zlokalizowane w strefie wyzwalającej chemoreceptora. Zostało to wykazane na podstawie zależnego od dawki hamowania wymiotów u psów, wywołanych podaniem apomorfiny.
Itopryd przyspiesza opróżnianie żołądka u ludzi.

Czy można Prokit stosować u pacjentów obciążonych chorobami kardiologicznymi?

Tak można stosować , ponieważ Itopryd nie ma wpływu na układ sercowo-naczyniowy. Badania przedkliniczne i kliniczne wykazują, że ten lek nie wydłuża odstępu QT w przeciwieństwie do cyzaprydu i mosapridu (1). Przewaga itoprydu nad innymi prokinetykami polega na braku powinowactwa do receptora 5HT4 w sercu, tym samym lek nie wykazuje kardiologicznych działań niepożądanych wynikających z powinowactwa do tego receptora (2).

1. Seema Gupta, V. Kapoor, B. Kapoor. Itopride : A Novel Prokinetic Agent.JK Sience Vol. 6 No. 2, April-June, 2004
2. Waśko-Czopnik D. Miejsce leków prokinetycznych w leczeniu choroby refluksowej przełuku

Czy tabletki Prokitu można dzielić?

Tabletka Prokitu ma linię podziału, jednak ułatwia ona tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

W jaki sposób eliminowany jest Prokit z organizmu?

Itopryd i jego metabolity są wydalane głównie w moczu. Po doustnym podaniu pojedynczej dawki terapeutycznej zdrowym ochotnikom ilość wydalanego itoprydu i N-tlenku wynosiła odpowiednio 3,7% i 75,4%. Okres półtrwania itoprydu wynosi ok. 6 h.

Jak szybko zacznie działać Prokit?

Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po 30-45 minutach od przyjęcia dawki 50 mg