Na skróty

Prokit

Czy mogę stosować Prokit do leczenia zgagi?

Tak. Zgaga jest jednym z objawów, w których można stosować Prokit

W jakich wskazaniach można stosować Prokit?

Leczenie objawów żołądkowo-jelitowych czynnościowej niestrawności, nie związanej z chorobą wrzodową, takich jak uczucie wzdęcia brzucha, uczucie nadmiernej pełności w żołądku, ból w nadbrzuszu, dyskomfort, brak łaknienia, zgaga, nudności i wymioty

Jak prawidłowo dawkować Prokit

Zalecana dawka u dorosłych wynosi 150 mg na dobę, tj. 1 tabletkę 3 razy na dobę, przed posiłkiem. Dawka może być zmniejszona w zależności od przebiegu choroby. Dokładne dawkowanie produktu oraz czas trwania leczenia zależy od stanu klinicznego pacjenta.

Jak długo można stosować Prokit

Według CHPL w badaniach klinicznych czas trwania leczenia wynosił do 8 tygodni.

Czy Prokit wchodzi w interakcje lekowe?

Nie oczekuje się interakcji na poziomie cytochromu P450, ponieważ itopryd jest metabolizowany głównie przy udziale monooksygenazy flawinowej(1). Lek metabolizowany jest w wątrobie na drodze N-utleniania do nieaktywnych metabolitów przez enzym zawierający monooksygenazę flawiny (FMO), a wydalany głównie przez nerki w postaci metabolitów w formie niezmienionej(2). Ten odmienny metabolizm itoprydu wyróżnia go spośród innych prokinetyków. Ponieważ odbywa się on przez układ enzymatyczny monooksygenazy, a nie cytochromu P450, itopryd nie jest obciążony ryzykiem wejścia w interakcje farmakokinetyczne z inhibitorami enzymów cytochromu P450 oraz z innymi lekami(2).

1. Charakterystyka Produktu leczniczego z dnia 22.04.2020
2. Waśko-Czopnik D. Miejsce leków prokinetycznych w leczeniu choroby refluksowej przełuku

Jaki jest mechanizm działanie Prokitu?

Itopryd pobudza perystaltykę przewodu pokarmowego poprzez aktywność antagonistyczną wobec receptorów dopaminowych D2 oraz hamowanie działania acetylocholinoesterazy. Itopryd stymuluje uwalnianie acetylocholiny i hamuje jej rozkład. Itopryd wykazuje także działanie przeciwwymiotne poprzez receptory D2 zlokalizowane w strefie wyzwalającej chemoreceptora. Zostało to wykazane na podstawie zależnego od dawki hamowania wymiotów u psów, wywołanych podaniem apomorfiny.
Itopryd przyspiesza opróżnianie żołądka u ludzi.

Czy można Prokit stosować u pacjentów obciążonych chorobami kardiologicznymi?

Tak można stosować , ponieważ Itopryd nie ma wpływu na układ sercowo-naczyniowy. Badania przedkliniczne i kliniczne wykazują, że ten lek nie wydłuża odstępu QT w przeciwieństwie do cyzaprydu i mosapridu (1). Przewaga itoprydu nad innymi prokinetykami polega na braku powinowactwa do receptora 5HT4 w sercu, tym samym lek nie wykazuje kardiologicznych działań niepożądanych wynikających z powinowactwa do tego receptora (2).

1. Seema Gupta, V. Kapoor, B. Kapoor. Itopride : A Novel Prokinetic Agent.JK Sience Vol. 6 No. 2, April-June, 2004
2. Waśko-Czopnik D. Miejsce leków prokinetycznych w leczeniu choroby refluksowej przełuku

Czy tabletki Prokitu można dzielić?

Tabletka Prokitu ma linię podziału, jednak ułatwia ona tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

W jaki sposób eliminowany jest Prokit z organizmu?

Itopryd i jego metabolity są wydalane głównie w moczu. Po doustnym podaniu pojedynczej dawki terapeutycznej zdrowym ochotnikom ilość wydalanego itoprydu i N-tlenku wynosiła odpowiednio 3,7% i 75,4%. Okres półtrwania itoprydu wynosi ok. 6 h.

Jak szybko zacznie działać Prokit?

Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po 30-45 minutach od przyjęcia dawki 50 mg

Tiaprid PMCS

1. U jakiego pacjenta można rozważyć zastosowanie Tiaprid PMCS?

Tiparid PMCS przeznaczony jest dla pacjenta w wieku podeszłym z zaburzeniami zachowania wynikającymi z choroby otępiennej, wykazującego objawy takie jak:
• Nasilone pobudzenie, niereagujące na próby uspokojenia
• Zaburzenia snu
• Drażliwość i impulsywność
• Ciągłe niespokojne krążenie po domu
• Wielokrotne próby „wyjścia do domu”
• Bezładne zachowania niszczące przedmioty w otoczeniu
• Bezpośrednia agresja werbalna, groźby
• Rozhamowanie (1)

1. Parnowski T., Borzym A., Broczek K., Mastalerz-Migas A., Szafrański T. ,,Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem dla lekarzy POZ”; Lekarz POZ, 4/2018.

2. Jakie zarejestrowane wskazania ma Tiaprid PMCS?

Tiaprid PMCS zgodnie z ChPL ma następujące zarejestrowane wskazania:
• Zaburzenia zachowania u pacjentów z demencją
• Zaburzenia zachowania podczas odstawiania alkoholu: ostry zespół majaczeniowy, zespół odstawienny
• Ciężka postać pląsawicy Huntingtona

Charakterystyka Produktu leczniczego Tiaprid PMCS.

3. Jak należy postępować w przypadku zamiany leków przeciwpsychotycznych na Tiaprid PMCS?

W przypadku leków przeciwpsychotycznych zwykle możemy dość szybko zredukować i odstawić lek. Jeżeli stosowane dawki są niskie (haloperidol < 2mg, risperidon 0,25-0,5 mg, olanzapina 2,5 mg, kwetiapina 25-50 mg, aripiprazol 2,5-5 mg), to możemy odstawić lek od razu, z dnia na dzień. W przypadku wyższych dawek możemy rozłożyć odstawienie leku na kilka dni, stopniowo redukując dawkę.

Szafrański T., Tiapryd w leczeniu pobudzenia i zachowań agresywnych u osób z otępieniem. Bezpieczeństwo stosowania i zmiana leczenia, Psychiatria, Wydanie Specjalne 2, Styczeń 2019.

4. Jak dawkować Tiaprid PMCS w zależności od wskazania?

• Zaburzenia zachowania u pacjentów z demencją: 200–400 mg/dobę.
Leczenie należy rozpocząć od dawki 50 mg (t.j ½ tabletki), dwa razy na dobę, zwiększając ją stopniowo w ciągu 2-3 dni do 100 mg (t.j 1 tabletki) trzy razy na dobę. Średnia dawka wynosi 300 mg (t.j 3 tabletki na dobę) na dobę, maksymalna zalecana dawka wynosi 400 mg na dobę (t.j 4 tabletki na dobę).
• Zaburzenia zachowania podczas odstawiania alkoholu: 300–400 mg/dobę (t.j 3-4 tabletki na dobę) przez 1–2 miesiące.
• Pląsawica Huntingtona: 300–1200 mg/dobę. Dawka początkowa: do 1200 mg/dobę (t.j 12 tabletek), podawane w co najmniej trzech dawkach podzielonych. Następnie dawkę należy zmniejszać stopniowo do dawki podtrzymującej, w zależności od odpowiedzi pacjenta.
• Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku od 6 lat: zwykła dawka wynosi 100–150 mg/dobę, do maksymalnie 300 mg/dobę.

Charakterystyka Produktu leczniczego Tiaprid PMCS.

5. Co świadczy o bezpieczeństwie leku Tiaprid PMCS?

• Niskie ryzyko interakcji lekowych – jest metabolizowany poza cytochromem P4502
• Bezpieczeństwo kardiologiczne – minimalne ryzyko zaburzeń rytmu serca4
• Niskie ryzyko ortostatycznych spadków ciśnienia2
• Niskie ryzyko objawów pozapiramidowych – słabo wiąże się z receptorami D2/D34
• Niskie ryzyko zaburzeń pamięci w porównaniu do chlorpromazyny, benzodiazepin i haloperidolu – może być stosowany z lekami prokognitywnymi4
• W porównaniu do benzodiazepin, tiapryd wywołuje mniej zaburzeń funkcji poznawczych i nie uzależnia (4)
• Bezpieczeństwo stosowania – wskazanie rejestracyjne w ChPL – leczenie zaburzeń zachowania u pacjentów z demencją (2)

2. Charakterystyka Produktu leczniczego Tiaprid PMCS.
4. Bieńkowski P., Zastosowanie tiaprydu w stanach pobudzenia i agresji - aspekty farmakologiczne, TERAPIA, numer specjalny listopad 2010.

6. Z jaką częstością mogą występować działania niepożądane podczas terapii tiapridem?

Przeprowadzono randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą porównujące skuteczność i bezpieczeństwo tiapridu do haloperidolu i placebo w leczeniu pobudzenia z agresją u chorych w podeszłym wieku z otępieniem na grupie 306 pacjentów przez 21 dni (Allain H. et al., 2000). Bezpieczeństwo tiaprydu, rozumiane jako częstość występowania zdarzeń niepożądanych, zostało ocenione na poziomie placebo, przy równoczesnej skuteczności tiaprydu na poziomie haloperidolu (6).

6. Allain H. et al., Double blind study of tiapride versus haloperidol and placebo in agitation and aggressiveness in elderly patients with cognitive impairment, Psychopharmacology (2000) 148:361–366.

7. Czy Tiaprid PMCS jest lekiem skutecznym?

Tiaprid PMCS jest lekiem skutecznym, o czym świadczą liczne badania naukowe. (np. badanie head-to-head z haloperidolem), potwierdzające skuteczność tiaprydu w redukcji lęku, pobudzenia i agresji na porównywalnym poziomie, jak: haloperidol, benzodiazepiny, chlorpromazyny (4).

4. Bieńkowski P., Zastosowanie tiaprydu w stanach pobudzenia i agresji - aspekty farmakologiczne, TERAPIA, numer specjalny listopad 2010.

8. Czy Tiaprid PMCS jest lekiem rekomendowanym?

Tak - Tiaprid PMCS jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie i Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (1,5).

1. Parnowski T., Borzym A., Broczek K., Mastalerz-Migas A., Szafrański T. ,,Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem dla lekarzy POZ”; Lekarz POZ, 4/2018.
5. Parnowski T., Szczudlik A., Sobów T., Gabryelewicz T. „Zaburzenia neuropsychiczne w otępieniach. Uaktualnione zasady terapii.” MEDIADORE, Warszawa, 2018.

9. Kiedy należy rozważyć dołączenie do leku Tiaprid PMCS innego neuroleptyku?

Pozostałe neuroleptyki, jak risperidon, olanzapina czy kwetiapina, powinny być rozważone, jeśli do pobudzenia i/lub agresji dołączą się objawy psychotyczne (7).

7. Zacharska-Quaium I., Gorzkowska A., Postępowanie w zaburzeniach zachowania w otępieniu w codziennej praktyce, Psychiatra Pismo dla praktyków, Zima 2019, 30-33.